ยินดีต้อนรับสู่: links, style or anything that is valid markup :)
ประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์วารสารวิชาการ

ทำไมระบบการศึกษาไทยจึงพัฒนาช้า "การศึกษา" นับว่ามีความสำคัญมากต่อการพัฒนาบุคลากรตลอดจนไปถึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาส่วนอื่น ๆ ด้วย เพราะไม่ว่าจะทำการพัฒนาส่วนใดต้องเริ่มมาจากการพัฒนาคนเสียก่อน ดังนั้นการพัฒนาคนสามารถทำได้หลาย ๆ รูปแบบ อย่างที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาคนคือการให้การศึกษา ดังนั้นการพัฒนาประเทศต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคนโดยต้องคำนึงถึงการศึกษาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล้ำนำโลกไปมาก การศึกษาก็ต้องพัฒนาไปให้ทันกับโลก สำหรับการศึกษาในประเทศไทย หากดูจากสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมหลาย ๆ ฝ่ายกำลังเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือการศึกษาของไทยกำลังมีปัญหา จะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากสังคม ซึ่งมีการทำวิจัยออกมาหลาย ๆ ครั้งที่สะท้อนถึงความล้มเหลวของการศึกษาในบ้านเรา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยเปรียบเสมือนสายพานความป่วยไข้ทางสังคมที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ความอ่อนแอของทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันครอบครัวอ่อนแอ พื้นที่อบายมุขขาดการควบคุม อันเป็นปฐมเหตุของปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ไม่ว่าเป็นปัญหาติดห้าง เที่ยวกลางคืน กินเหล้า สูบบุหรี่ และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อันจะนำไปสู่ผลกระทบกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย เคยมีการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมและค่านิยมทางสังคมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในปัจจุบัน" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง รศ.ดร.โภคิน พลกุล ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ปัญหาพฤติกรรมและค่านิยมทางสังคมที่ผิดของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันมีความรุนแรงจนกลายเป็นวิกฤติทางสังคม ซึ่งปัญหาอันดับหนึ่งคือ ยาเสพติด รองลงมาคือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรโดยเฉลี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ 16 ปี เป็นที่มาของการทำแท้ง การทอดทิ้งเด็ก เด็กถูกทำร้าย การติดเชื้อเอดส์ และการขายบริการทางเพศ นอกจากนี้ยังมีปัญหาอุบัติเหตุจากความมึนเมา คึกคะนอง ท้าทายกฎระเบียบ ส่วนปัญหาที่กำลังมีแนวโน้มขยายตัวและรุนแรงในวัยรุ่นคือ การทำร้ายผู้อื่นและทำร้ายตนเอง โดยการคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มาจากความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและชุมชน รวมถึงสื่อโดยเฉพาะโทรทัศน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและรีบแก้ไขปัญหาวัยรุ่น บทสรุป จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น มีทั้งสาเหตุหลักและสาเหตุรองหลายประการที่ทำให้การพัฒนาการศึกษาของไทยยังไปไม่ถึงไหน พัฒนาได้ช้า แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่ายังไม่สายเกินไปที่จะผ่าตัดการศึกษาของไทยให้ดีขึ้น ทั้งนี้การแก้ปัญหาการศึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่ผู้ที่จะมากำกับดูแลงานทางด้านการศึกษา รัฐบาลจะต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษาจริงๆ มารับผิดชอบ นอกจากนั้นการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องกำหนดให้มีหัวข้อวิชาคุณธรรม จริยธรรมไว้ในทุกหลังสูตรทุกระดับ จะต้องเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับครู การเลื่อนวิทยฐานะของครูต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรม และที่สำคัญในส่วนของผู้ปกครอง สื่อมวลชน สถาบันทางศาสนา ต้องแสดงบทบาทและหน้าที่ในการมีส่วนรวมกับการพัฒนาการศึกษาได้ด้วย หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่และร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง ผู้เขียนเชื่อว่าการศึกษาของไทยจะพัฒนาได้อย่างไม่ช้าเหมือนที่ผ่านมา ที่มา http://school8.education.police.go.th/technical/technical05.html

น๊อตกับตะปู

ผู้บันทึก thaiphc เมื่อ ศุกร์ 14 ก.พ. 14@ 15:17:37 ICT (143 ครั้ง)

วัสดุที่นำมาใช้ในขั้นตอนการติดตั้ง การยึดติดมีอยู่หลากหลายประเภทการใช้งาน หากกล่าวสรุปรวมๆ แล้วสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ การยิดติดถาวรกับการยึดติดชั่วคราว การยึดติดถาวร ยังคงสามารถทำการลื้อ หรือถอนชิ้นส่วนได้เหมือนอย่างเช่นชั่วคราว ชิ้นส่วนงานเกิดความเสียหายมากกว่า บางครั้งไม่อาจนำกลับมาใช้งานได้เลยก็มี การยึดติดชั่วคราว เป็นกรณีการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถถอดชิ้นส่วนงานออกมาชำระล้าง ตรวจสอบคุณภาพ(เครื่องจักร) แล้วสามารถประกอบเข้าไปโดยไม่ส่งผลข้างเคียงทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย   ตัวอย่างคุณสมบัติน๊อต(ชั่วคราว)กับตะปู(ถาวร) คุณสมบัติน๊อต     ไม่ต้องใช้แรงหรือน้ำหนักในการขันมาก หากแต่เพียงใช้ให้เหมาะสมกับเบอร์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขันเท่านั้น     ไม่เกิดสนิมเกาะง่าย (หากไม่อยู่ในตำแหน่งที่เสี่ยง หรือวัสดุที่มีความชื่อสูง)     น๊อตใช้เพียงแค่รูเดียวเป็นตำแหน่งการยึดติด คุณสมบัติตะปู     การตอกจำเป็นต้องใช้น้ำหนัก และความแม่นยำสูง เพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจก่อนให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายกับผู้ตอกด้วย     เสี่ยงต่อการเกิดสนิม เพราะเนื้อไม้มีความชื่นสูง     เมื่อทำการถอนตะปูแล้ว ต้องเปลี่ยนตำแหน่งการยึดติด ไม่เช่นนั้นประสิทธิภาพการยึดติดจะต่ำลง

ปฏิทิน 2557 ใครทำอะไร ที่ไหน ?


ข่าวด่วนโดย Google


แจ้งข่าวสารของชมรมฯ

วันที่เรื่องอ่าน/พิมพ์
2 เม.ย. 57ด่วนที่สุด : เกณฑ์ประกวด สสอ./รพ สต ดีเด่นปี 255773
ดูทั้งหมด

คลิป